30/12/2020

Follo Truckutleie AS / Regnbuen Gjenvinning søker lærling i Gjenvinningfaget.

  • Follo Truckutleie AS
  • Regnbuen gjenvinning, Regnbueveien 4, 1405 Langhus, Norway
Bygg- og anleggsteknikk

Beskrivelse av lærlingplass

Ønsker du å få FAGBREV innen GJENVINNINGFAGET?

Gjenvinningfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for forvaltning og utvikling av de verdier samfunnet har skapt i form av avfall.

Gjenvinningvirksomheten omfatter stadig flere avfalls typer, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. Gjenvinningfaget skal bidra til utvikling av dyktige gjenvinningoperatører, og fremme samfunnsøkonomisk og miljømessing forsvarlig utnyttelse av avfalls ressurser. Videre skal gjenvinningfaget legge grunnlag for samfunnsmessig engasjement knyttet til klimautfordringer, ressursforvaltning og gjenvinning.

Opplæring

Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen god forståelse for betydningen av ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling. Opplæringen skal legge grunnlag for kunnskap om avfall som verdifull ressurs og om miljømessing og økonomisk forsvarlig gjenvinning. Videre skal opplæringen bidra til å fremme lærlingens kompetanse for å vurdere og sortere avfall for en mest mulig gunstig gjenvinning. Opplæringen skal også medvirke til forståelse av gjenvinningens økonomiske og miljømessige gevinster.

Opplæringen skal bidra til bred kompetanse innen forskjellige former for gjenvinning ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr. Kundebehandling og bruk av bedriftens planleggingsverktøy og kontrollsystemer skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er gjenvinningoperatør.

Hovedområder:

Gjenvinning av avfall

Hovedområdet omfatter mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall. Det dreier seg om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsammlingsutstyr, komprimerende utstyr, og maskiner til sortering og håndtering.

Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg inngår i hovedområdet.

Logistikk og kundebehandling

Hovedområdet omfatter transportmidler og innsamlings utstyr i gjenvinningprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet.

Kvalitet og rammebetingelser

Hovedområdet omfatter arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid og avvikmeldinger. Videre omfatter hovedområdet intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter. Hovedområdet omfatter også nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen. Videre omfatter dette krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi

Hovedområde omfatter avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer inngår i faget.